Tuesday, August 2

Date Night

Lately our date nights (and weekends for that matter) seem to revolve around golf. I have identifed these top 5 reasons why I tend to tolerate it.

1. My kids are getting older and have an interest [we have a foursome].
2. A warm summer afternoon lends itself to being outdoors in the sunshine and nature. The surroundings are peaceful and you can always spot some interesting wildlife.
3. A little exercise can be more romantic than carbs and dessert, at least for the after party =)
4. We live on the golf course, so there is no reason to skip the second cocktail.
5. We live on the golf course, so there is no reason to skip the second cocktail.

Saturday night was admittedly an enjoyable date night! 3 comments:

jtbetty said...

hey I love your list - but #4 and #5 are the BEST!!! love you lots - glad Jackson is in the state near us - doubt if we see him until the day we all leave to go to the mountains, but we should have a ton of fun and visiting before the rest of you get there. Looking forward sooo much to see you all.  love you nana

Mary @ stylefyles said...

heheheh, I'm not sure I'd be golfing, but I'd definitely tag along with a cocktail in hand. 

Anonymous said...

Lek obudzi [url=http://www.ninaricci.pl]Perfumeria internetowa[/url] redukcja przyswajania substancji tluszczowych dziêki ludzki forma ¿ycia. Owo kompletnie dziewiczy specyfik w celu dzierlatki, jakie chc¹ odchudziæ siê oraz przejœæ na starszy rang¹ ruch posi³ków. Lekarstwo ów akceptuje zwiêkszyæ efektywnoœæ odchudzania o 45 % w zestwieniu z przeznaczeniem [url=http://www.perfumeria.priv.pl]Perfumeria[/url] zaledwie diety zaœ æwiczeñ fizycznych. Œrodek tamten posi¹dziesz w aptece internetowej. Inwitujemy do dzia³aj¹cej online taniej apteki internetowej po wyci¹gi i po informacje o koncentratach. Kupek tedy alli Rekomendujemy tej¿e dobr¹ op³atê œrodków i istotnie krain¹ satysfakcjê zwiedzaj¹cych stronê. Apteka internetowa istnieje jedn¹ z siedmiu w najwy¿szym stopniu indywidualnych i dystynktywnych siê portali zapewniaj¹cych zaopatrywanie uzysków farmacetycznych.Musimy daæ zobaczyæ obecnie trzy modele prepratów. Polska apteka o jakiej piszemy dzia³a w badania bezawaryjny zaœ promieniuje [url=http://www.neuralnets.eu/uroda-i-zdrowie/perfumy/perfumeria.html]Perfumeria[/url] farmaceutyki w cugu dopiero co niejakiego dnia od czasu momentu wypracowania twojego zainteresowania. W³aœnie z owego dociera cudowne [url=http://www.perfumeria.atm.pl]Perfumeria[/url] diagnozy pacjentów. Na s³aby brzuszekJest moc aneksów diety na schudniêcie. Do wnikliwych obstaj¹ te zawieraj¹ce w teamie l-karnitynê, tymczasem rzeczwiœcie stwierdzonym tudzie¿ a pokazanym dzia³aniem mo¿e pochwaliæ siê tylko alli posiadaj¹cy tzw.orlistat.Sposób od¿ywiania siê atoli zaœ æwiczenie fizyczne w licznym stopniu rozs¹dzaj¹ o dobrym zrzuceniu [url=http://www.perfumeria.aid.pl]Perfumeria[/url] rangi.Na menopauzêMenopauza istnieje niekiedy, podczas gdy krwawienie ustaje, zaœ jajniki ostatecznie zaprzestaj¹ wywo³ywaæ jajeczka. Na menopazuê skuteczne s¹ takie preparaty gdy diohespan max, diosminex obejmuj¹ce diosminê. Czas menopauzy chocia¿ nie mieœci w celu gêby pieknej klêski i trzeba spoœród ni¹ siê zmierzyæ.

Disqus for The Glam Mom